Venture Arctic 1.0

Venture Arctic 1.0

Venture Arctic – Shareware –
Venture Arctic is an interactive ecosystem that you can control as you please. Unlike other Tycoon Games, there are no people in Venture Arctic. You won't have to build hot dog stands, hire janitors, or balance your checkbook. Build your ecosystem however you want to! There are 22 completely unique animals, all with realistic behaviors. Harness the forces of sun, snow, and wind to create balance in these fragile ecosystems of wolves, whales and more!

Tổng quan

Venture Arctic là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Venture Arctic.

Phiên bản mới nhất của Venture Arctic là 1.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/11/2007.

Venture Arctic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Venture Arctic Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Venture Arctic!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản